Oor

Missie en Visie

Aan die begin van 2011, ná ʼn gesamentlike evaluering van SASNEV se ontwikkeling, groei en knelpunte, het die trusteeraad en bestuur ʼn nuwe missie- en visiestelling geformuleer:

MISSIE

Die rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbou van die SASNEV- inligtingsgemeenskap deur te bemark, te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte.

VISIE

’n Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal- en ander kultuur-ervarings te bewerkstellig deur middel van aanvraag-gedrewe projekte.

Vennote

ʼn Waardegedrewe stigting
Vir SASNEV om in die Suid-Afrikaanse taal- en kultuuromgewing respek af te dwing as ʼn effektiewe projekimplementeringsorganisasie, asook ʼn organisasie wat borgskappe en donasies verdien, moet SASNEV se waardes duidelik uiteengesit en gevolg word.

SASNEV se waardes: 

Integriteit Ons ondersteun oop en eerlike kommunikasie en tree vertrouenswaardig op onder mekaar en met ons inligtingsnetwerk. Regverdigheid Ons erken hoe belangrik die balanseer van veelvuldige belange is en neem besluite wat kultuur- en taaluitruiling tussen Suid-Afrika, Nederland en Vlaandere bevorder. Pro-aktiwiteit Ons bly ingelig oor en ingeskakel by belangrike kwessies van taal en kultuur en ons lewer ’n positiewe bydrae tot debatte en kwessies in ons inligtingsgemeenskap. Spanwerk Ons ondersteun mekaar as SASNEV-lede, hetsy trusteeraad-, bestuur- of projekverwant, en respekteer mekaar se insette deur middel van oop en eerlike kommunikasie. Onafhanklike denke Ons glo in die unieke perspektiewe wat elke individu kan bydra en staan bekend as ʼn organisasie waar innoverende denke aangemoedig, ondersteun en konstruktief gedebatteer en geëvalueer word uit respek vir elke persoon se opinie. Verantwoordelikheid Ons is trots daarop dat ons goeie bestuurders is van die fondse wat aan ons toevertrou word, en dat ons deurdagte besluite neem en projekte slegs aanpak wanneer ons oortuig is van die impak en werkbaarheid daarvan. Ons neem daarom ook verantwoordelikheid vir ons aksies, en handel in ʼn oop en deursigtige wyse, veral met alle donateursfondse.

SASNEV netwerk met eendersdenkende organisasies in die buiteland en in Suid-Afrika… 

…en het samewerkingsooreenkomste met:

SASNEV word ondersteun deur die volgende organisasies:

SASNES huisves huidiglik:

Bestuur en personeel

Bestuur en personeel

Struktuur
SASNEV word bestuur en beheer deur die Stichting Huis der Nederlanden, wat deur die Kuratorium van die Nederlands gevestigde Stichting Willem de Zwijger opgerig is.

Die Stichting Huis der Nederlanden funksioneer onder die leiding en toesig van ‘n bestuursraad. Die Stichting hou die sentrum in stand en laasgenoemde word deur ʼn bestuurshoof bestuur.

Die eerste voorsitter van die Stichting Huis der Nederlanden se raad van trustees was Anneke van Niekerk. Die eerste direkteur van die Huis der Nederlanden was Zirkëa Ellis en die laaste direkteur Daniel Hugo. By Hugo se uittrede is die titel direkteur vervang deur bestuurshoof en die sentrum se naam het verander.

Die huidige bestuurshoof van die sentrum en projekbestuurder vir die SASNEV-projekte sedert September 2009 is Eureka Barnard.

Bestuursraadslede

Jan Mutton (voorsitter)
Andries Visagie (onder-voorsitter)
Nicol Stassen (tesourier)
Rene Arendse (lid)
Eureka Barnard (sekretaris)

Personeel en medewerkers

Eureka Barnard: bestuurshoof en projekbestuurder
Nomfundo Landu: algemene raakvatter
Lieneke Pasman: algemene kantoorassistent (ad hoc)
Brian Brady: na-uurse algemene raakvatter (ad hoc)
Pieter Meiring: projekleier digitale kommunikasie
Karen Vegt en Liza Voppen: projekleiers in Nederland

Sterk leierskap
Leierskap in ʼn bestuursraad verg nie net aktiewe deelname aan gesprekke en besluite nie, maar ook die neem van besluite in lyn met die verantwoordelikhede van ʼn bestuursraad. Die bestuursraad moet leiding gee deur deurgaans in gedagte te hou wat die mees optimale benutting van donateursfondse sal wees, in lyn met die goedgekeurde strategiese plan.

Effektiewe bestuursimplementering
Die rol van SASNEV se bestuur is om verantwoordelikheid te neem vir die bestuur van die sentrum en die uitvoer van projekte, hetsy direk of deur middel van kontrakteurs of werknemers, en om bestuurskwessies vroegtydig onder die aandag van die bestuursraad te bring.

Sedert Januarie 2011 maak SASNEV ʼn begin daarmee om projekte nie net binne die sentrum aan te bied nie, maar ook buite die grense van die sentrum.

Dit is nou moontlik om projekleiers en medewerkers per projek aan te stel. Die projekleiers en medewerkers kan individue wees, of enige vennoot wat die visie van SASNEV ondersteun en wat vind dat dit moontlik is om deur die vorming van ’n vennootskap die ooreengekome doelwitte van ʼn projek te bereik.

Donateurs

Die Vlaams/Nederlandse Stichting Willem de Zwijger het in 1997 die Huis der Nederlanden gevestig en befonds die sentrum sedertdien. Een jaar later, in 1998, het die Stichting ZASM, ook ʼn donateur geword. Deur die jare het ook ander organisasies finansiële steun gegee. Sedert die transformasie van die Huis der Nederlanden na die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere word ondersteuning gevra vir resultaatgedrewe projekte.